Broers Consultancy
Vertalingen en Non-Profitmanagement / Translation and Non-Profit Management

Algemene voorwaarden - General Terms and Conditions


Algemene voorwaarden

 

 

 

1.  Algemeen

1.  Deze algemene voorwaarden zijn   van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Broers Consultancy en de   opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de   opdrachtgever tenzij Broers Consultancy met de toepassing daarvan   schriftelijk heeft ingestemd.

2.  Offertes, totstandkoming van de   overeenkomst

1.  Alle aanbiedingen en   prijsopgaven van Broers Consultancy zijn vrijblijvend.

2.  Prijsopgaven en opgegeven   termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Broers Consultancy voor de   opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt   tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte   van Broers Consultancy of – indien geen offerte is uitgebracht – door   schriftelijke bevestiging van Broers Consultancy van een door de   opdrachtgever verstrekte opdracht.

3.  Broers Consultancy mag als zijn   opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Broers Consultancy heeft   gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te   handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam   en adres van deze derde tegelijkertijd aan Broers Consultancy zijn verstrekt.

3.  Wijziging/intrekking van   opdrachten

1.  Indien de opdrachtgever na de   totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard   aanbrengt in de opdracht, is Broers Consultancy gerechtigd tot aanpassing van   de leveringstermijn alsmede het honorarium.

2.  Indien een opdracht door de   opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde   deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief   voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Broers   Consultancy stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de   opdrachtgever.

3.  Indien Broers Consultancy voor   de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer   elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50%   van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

4.  Uitvoering van opdrachten,   geheimhouding

1.  Broers Consultancy is gehouden   de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te   voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

2.  Broers Consultancy zal alle door   de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk   behandelen. Broers Consultancy zal zijn medewerkers tot geheimhouding   verplichten. Broers Consultancy is evenwel niet aansprakelijk voor schending   van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken   deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

3.  Tenzij uitdrukkelijk het   tegendeel is overeengekomen, heeft Broers Consultancy het recht een opdracht   (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn   verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke   uitvoering van de opdracht. Broers Consultancy zal bedoelde derde tot   geheimhouding verplichten.

4.  Waar mogelijk verstrekt de   opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst   alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van   bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de   opdrachtgever.

5.  Termijn en tijdstip van levering

1.  De overeengekomen   leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk   anders is overeengekomen. Broers Consultancy is gehouden om, zodra hem duidelijk   wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan   onverwijld op de hoogte te stellen.

2.  Bij toerekenbare overschrijding   van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in   redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige   ontbinding van de overeenkomst. Broers Consultancy is in dat geval niet   gehouden tot enige schadevergoeding.

3.  De levering wordt geacht te   hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.

4.  Levering van gegevens langs   elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het   medium de verzending heeft bevestigd.

6.  Honorarium en betaling

1.  Het honorarium is in beginsel   gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan   een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Broers   Consultancy kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever   overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de   opdrachtgever in rekening brengen.

2.  Alle bedragen worden vermeld   exclusief BTW.

3.  Indien een betalingstermijn is   overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle   andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een   betalingstermijn van 30 dagen.

4.  Alle gerechtelijke en   buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en   incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De   buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde   staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

5.  Broers Consultancy heeft het   recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of   (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te   verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de   opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een   zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft Broers Consultancy het   recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten   en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding   van de overeenkomst behoudt Broers Consultancy het recht op vergoeding van de   tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

6.  Broers Consultancy heeft het   recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te   verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de   opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens   artikel 6.3 niet nakomt, heeft Broers Consultancy het recht zijn   verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval   van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Broers   Consultancy het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde   werkzaamheden.

7.  Indien de opdrachtgever van   oordeel is dat door Broers Consultancy aan hem gefactureerde bedragen onjuist   zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende   betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet   is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de   opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag   bezwaar te maken.

7.  Reclames en geschillen

1.  De opdrachtgever dient klachten   over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Broers Consultancy kenbaar te   maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Broers   Consultancy te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever   niet van zijn betalingsverplichting.

2.  Indien de klacht gegrond is, zal   Broers Consultancy het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of   vervangen dan wel, indien Broers Consultancy redelijkerwijs niet aan het   verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

3.  Indien de opdrachtgever de   juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Broers   Consultancy om commentaar vraagt en indien Broers Consultancy vervolgens   aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Broers   Consultancy gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige   gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.  Indien de opdrachtgever na   verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt   hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames   uitsluitend in behandeling genomen indien Broers Consultancy zulks om hem moverende   redenen wenselijk acht. Wijziging door Broers Consultancy van enig gedeelte   van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet   in dat Broers Consultancy erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

5.  Indien de klacht gegrond is, is   Broers Consultancy gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te   verbeteren of te vervangen; indien Broers Consultancy redelijkerwijs niet aan   het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie   op de prijs verlenen.

6.  Het recht op reclame van de   opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of   doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.

8.  Aansprakelijkheid: vrijwaring

1.  Broers Consultancy is   uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg   is van een aan Broers Consultancy toerekenbare tekortkoming. Broers   Consultancy is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals   bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is   in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW   van de desbetreffende opdracht.

2.  De aansprakelijkheid van Broers   Consultancy is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per   gebeurtenis.

3.  Dubbelzinnigheid van de te   vertalen tekst ontheft Broers Consultancy van iedere aansprakelijkheid.

4.  De beoordeling van de vraag of   een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade   behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de   opdrachtgever zal Broers Consultancy vrijwaren voor alle aanspraken van   derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het   geleverde.

5.  Broers Consultancy is niet   aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de   uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten,   informatie of informatiedragers. Broers Consultancy is evenmin aansprakelijk   voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en   moderne telecommunicatiemiddelen.

6.  De opdrachtgever is verplicht Broers   Consultancy te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin Broers   Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt   aangesproken.

9.  Ontbinding

1.  Broers Consultancy is, indien de   opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van   faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever,   zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel   of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.   Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

2.  Indien Broers Consultancy door   omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn   verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot   schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige   omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval,   ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van   overheidswege, of andere omstandigheden waarop Broers Consultancy geen   invloed kan uitoefenen.

10. Auteursrechten

1.  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk   anders is overeengekomen, behoudt Broers Consultancy het auteursrecht op door   Broers Consultancy vervaardigde vertalingen en andere teksten.

2.  De opdrachtgever vrijwaart Broers   Consultancy tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-,   octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met   de uitvoering van de overeenkomst.

11. Toepasselijk recht

1.  De overeenkomst tussen   opdrachtgever en vertaler wordt beheerst door Nederlands recht.

2.  Alle geschillen en vorderingen   waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij   uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse   rechter.

 

General terms and conditions

This English version is a translation of Algemene Voorwaarden printed in Dutch in the left-hand column of this document. In the event of any discrepancy between the two, the Dutch version will prevail.1.  General

1.  All legal relations between Broers Consultancy and the client shall be   subject to these terms and conditions, to the exclusion of any terms and   conditions used by the client, unless Broers Consultancy has agreed otherwise   in writing.

2.  Quotations, formation of contract

1.  All offers and quotations on the part of Broers Consultancy are made   without obligation.

2.  Quotations and deadlines may at all times be revoked if Broers   Consultancy was unable to see the full text before the quotation was given.   The contract is formed by the client’s written acceptance of Broers   Consultancy’s quotation or, if no quotation was given, by Broers Consultancy’s   written confirmation of the assignment.

3.  Broers Consultancy is entitled to regard as his client the person who   extended the assignment, unless that person expressly indicated that he was   acting in the name and for the account of a third party, and provided that   party’s name and address were supplied to Broers Consultancy at the same   time.

3.  Changing/cancelling assignments

1.  If the client makes changes, other than minor ones, to the assignment   after the contract has been formed, Broers Consultancy shall be entitled to   revise the delivery date and the fee.

2.  If a client cancels an assignment, he is liable to pay for that part of   the assignment that has already been completed plus a fee for research   already carried out for the remainder, charged on an hourly basis. Broers   Consultancy will place the work already completed at the client’s disposal.

3.  If Broers Consultancy has reserved time for the assignment and is unable   to put it to other gainful use, the client shall be required to pay 50% of   the fee for that part of the assignment that was not carried out.

4.  Performance of assignments, confidentiality

1.  Broers Consultancy is required to perform the assignment to the best of   his professional knowledge and ability for the purpose the client has   specified.

2.  Broers Consultancy will treat all information supplied by the client as   strictly confidential. Broers Consultancy will require his associates to observe   confidentiality. Broers Consultancy is, however, not responsible for any   breach of confidentiality by them if he can reasonably demonstrate that he   was unable to prevent this breach.

3.  Unless expressly agreed otherwise, Broers Consultancy may have all or   part of an assignment performed by a third party or third parties, without   prejudice to his responsibility to observe confidentiality and ensure that   the assignment is carried out properly. Broers Consultancy shall require such   third party to maintain confidentiality.

4.  Upon request and where possible, the client will supply relevant   information about the text to be translated, and also documentation and   terminology, if available. Such documents will be sent for the account and   risk of the client.

5.  Deadlines and delivery dates

1.  Any agreed delivery date is no more than a target, unless expressly   agreed otherwise in writing. Broers Consultancy is required to notify the   client without delay if it has become clear to him that it will be impossible   to deliver the translation on time.

2.  Where Broers Consultancy fails to meet an agreed deadline, in breach of   the contract, and the client cannot reasonably be expected to wait for   performance of the assignment, the client may cancel the contract unilaterally.   In that case Broers Consultancy will not be liable to pay any compensation.

3.  The translation is deemed to have been delivered on the date and at the   time it is sent.

4.  Data delivered by electronic mail are deemed to have been delivered at   the time the medium confirms transmission.

6.  Fee and payment

1.  Translation fees are normally based on a rate per word. Other work may be   charged at an hourly rate. Translators may also charge for expenses agreed in   advance with the client and connected with the performance of the assignment.

2.  All sums stated are exclusive of VAT.

3.  Where a time limit for payment has been agreed, payment must be made   within that time limit. In all other cases payments must be made within 30   days, in accordance with European Directive 2000/35/EC.

4.  All judicial and extrajudicial collection charges, including legal fees,   bailiffs’ fees and costs of debt recovery services, shall be paid or   reimbursed by the client. Extrajudicial collection costs will be charged in   accordance with the standard scale for such charges (staffel kosten   buitengerechtelijke incassokosten).

5.  Broers Consultancy may require the client to pay all or part of the fee   and expenses in advance, and/or require security in the form of, for example,   a bank guarantee, before starting work on the assignment. If the client fails   to supply such security within five working days of a written request to that   effect, Broers Consultancy shall be entitled to suspend his obligations for a   period fixed by Broers Consultancy and/or terminate the contract. If the   contract is suspended and/or terminated, Broers Consultancy shall retain the   right to compensation for the work carried out up to that point.

6.  Before starting work, Broers Consultancy may require payment in   instalments during the course of the assignment. In that case, if the client   fails to fulfil his payment obligations as stipulated in paragraph 6.3, Broers   Consultancy may suspend his obligations and/or terminate the contract. If the   contract is suspended and/or terminated, Broers Consultancy shall retain the   right to compensation for the work carried out up to that point.

7.  If the client is of the opinion that the amounts Broers Consultancy has   invoiced are incorrect, he is required to object in writing, specifying his   objections, within the time limit stipulated in paragraph 6.3. If the client   fails to comply with the requirements of this paragraph, he forfeits the   right to object to the amount or composition of the invoice.

7.  Complaints and disputes

1.  The client must notify Broers Consultancy of any complaints concerning   the work delivered as soon as possible and in any event in writing within 10   working days of delivery. The fact that a complaint has been made does not   release the client from his obligation to pay.

2.  If the complaint is founded, Broers Consultancy will correct or replace   the work within a reasonable period of time or, if Broers Consultancy cannot   reasonably comply with the client’s wish that the work be improved, he will   reduce the price.

3.  If the client questions the accuracy of certain translation solutions and   asks Broers Consultancy for comments and if Broers Consultancy can   subsequently make it plausible that the translations given are not incorrect,   Broers Consultancy is entitled to fully charge the extra hours and other costs   incurred in connection with this to the client.

4.  If the client has not made any complaints within the term referred to in   paragraph 7.1, he is supposed to have accepted the delivery in full and   complaints will only be handled if Broers Consultancy, for reasons of its   own, considers this desirable. Modification by Broers Consultancy of any part   of the translated or edited text at the request of the client does not imply   that Broers Consultancy recognizes that a defective performance has been   delivered.

5.  If the complaint is well-founded, Broers Consultancy is entitled to   improve or replace the delivered within a reasonable time; if Broers   Consultancy cannot reasonably meet the desire for improvement or replacement,   it can agree to a reduction on the price.

6.  The client’s right to complain shall lapse if the client has modified the   work delivered, or had it modified, and then delivered it to a third party.

8.  Liability; indemnity

1.  Broers Consultancy is liable only for loss or damage which is a direct   and demonstrable consequence of a fault for which he can be held accountable   in law. Broers Consultancy is never liable for any other form of loss or   damage, such as trading or consequential loss, loss due to delay, or loss of   profit. In any event liability is limited to the amount invoiced for the   assignment ex VAT.

2.  Broers Consultancy’s liability is in all cases limited to a sum of €   50,000 per event.

3.  Broers Consultancy is relieved of any liability if the text to be   translated is ambiguous.

4.  The assessment of whether the text to be translated or the translation   entails any risk of bodily injury is entirely at the client’s expense and   risk; the client will indemnify Broers Consultancy and hold him harmless against   any claims from third parties in connection with bodily injury arising out of   the use of the work delivered.

5.  Broers Consultancy is not liable for any loss of or damage to the   documents, information or data carriers made available to him for the purpose   of performing the assignment. Nor is Broers Consultancy liable for loss or   damage arising as a result of the use of information technology or modern   means of telecommunications.

6.  The client shall indemnify Broers Consultancy and hold him harmless against   all claims from third parties in respect of which Broers Consultancy does not   accept liability but where liability is nevertheless asserted.

9.  Termination

1.  If the client fails to discharge his obligations, or if his business goes   into bankruptcy, or is liquidated, or if a court orders that payments to   creditors be suspended, Broers Consultancy shall be authorised to terminate   the contract or suspend its performance in whole or in part without this   giving rise to any obligation to pay compensation. In that case he can   require immediate payment of the amount due.

2.  If Broers Consultancy is no longer able to discharge his obligations as a   result of circumstances beyond his control, he may terminate the contract   without being under any obligation to pay compensation. Such circumstances   shall in any event include fire, accident, illness, strikes, riots, war,   obstacles to transportation, government measures, or other circumstances over   which he has no control.

10. Copyright

1.  Unless expressly otherwise agreed in writing, Broers Consultancy retains   the copyright in the translations and other texts he produces.

2.  The client shall indemnify Broers Consultancy and hold him harmless   against claims from third parties arising from alleged infringement of   property rights, patents, copyright or other intellectual property rights in   connection with performance of the contract.

11. Applicable law

1.  The contract between the client and Broers Consultancy shall be governed   by Dutch law.

2.  All disputes and claims that cannot be settled amicably as provided in   paragraph 7 will be subject to the exclusive jurisdiction of the competent   Dutch court.